Regulamin

I. OGÓLNE INFORMACJE

1. Sklep internetowy [ dalej „Sklep”], działający pod adresem trzeciastrona.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Trzecia Strona z siedzibą w Warszawie nr NIP 113-224-04-63, nr REGON 146297120

2. Dane Wydawnictwa:
Wydawnictwo Trzecia Strona siedzibą w Warszawie, Ateńska 6/93, 03-978 Warszawa NIP 113-224-04-63, nr REGON 146297120.
3. Dane kontaktowe Sklepu: Wydawnictwo Trzecia Strona siedzibą w Warszawie, Ateńska 6/93
tel. 882-153-340 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (opłata za połączenie według stawek Państwa operatora).
adres poczty elektronicznej: wydawnictwo@trzeciastrona.pl.pl

II. REJESTRACJA.

1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wydawnictwa zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi Państwu przez Wydawnictwo, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

2. Można także zalogować się na stronie Wydawnictwa jako zarejestrowany użytkownik. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.

3. Na podstawie danych z formularza zamówienia zostaje wystawiona fakturęaVAT i natępuje wysyłka zamówionych towarów pod wskazanyprzez Zamawiającego adres. Koszt wysyłki ponosi Zamawiający produkty.

4. Zamawiający produkty składając zamówienie akceptuje otrzymanie faktury VAT w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Plik ten można otworzyć po zainstalowaniu dowolnej przeglądarki plików pdf.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej możecie Państwo także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Wydawnictwa.

6. Uwaga! Formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Zmiana danych wymaga ich aktualizacji, po kliknięciu przycisku „Moja konto” a następnie „Szczegóły konta”.

III. ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI.

1. Sklep prowadzi sprzedaż książek wydawanych przez Wydawnictwo Trzecia Strona. Wydawnictwo prowadząc Sklep ma obowiązek dostarczać książki bez wad. W przypadku, kiedy dostarczony do Zamawiającego towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny ze złożonym zamówieniem itd. prosimy o podjęcie działań opisanych w niniejszym regulaminie, w pozycji: Reklamacje.

2. Każdy produkt posiada swój opis na stronie trzeciastrona.pl

3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa.

4. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk”.

5. Cena towaru – wskazana w jego opisie na stronie trzeciastrona.pl- staje się dla Zamawiającego wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.

6. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa Zamawający zawiera z Wydawnictwem umowę sprzedaży zamawianych książek. Przed dokonaniem zakupu Zamawiający zostanie poinformowany o kosztach wysyłki zamówionych towarów.

7. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez Zamawiającego zamówienia i zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie to obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, to jest w szczególności informacje o: głównych cechach świadczenia, danych identyfikujących i danych kontaktowych Wydawnictwa, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobie i terminie zapłaty oraz spełnienia świadczenia, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy itd.
8. Sklep akceptuje płatności:
a) Przelewem na konto wydawnictwa – , w trakcie procedury składania zamówienia na stronie Wydawnictwa.
9. Mbank
03 1140 2004 0000 3002 7499 2593

Wydawnictwo Trzecia Strona
03-978 Warszawa
ul. Ateńska 6/93

10. Płatność przelewem na konto wydawnictwa, polega na tym, że Wydawnictwo wysyła Państwu zakupiony produkt, po zaksięgowaniu wpłaty na konto Wydawnictwa.

11. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomy, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powyżej terminie, odstąpić od umowy zawartej z Państwem i niezwłocznie zwrócić wpłacone już przez Zamawiającego pieniądze. Podobnie prawo odstąpienia w tym przypadku przysługuje też Zamawiającemu.

12. Z chwilą przekazania przez Wydawnictwo przesyłki z zamówionymi produktami za pośrednictwem Poczty Polskiej, Zamawiający akceptuje odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów, o którym mowa w art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługiwać będzie Państwu jako konsumentom w terminie 14 dni, liczonym od dnia przekazania Państwu zamawianych książek lub innych towarów za pośrednictwem wybranej przez Państwa firmy produktów, a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Państwa jako konsumentów dopiero z chwilą wydania towaru przez wybraną przez Państwa firmę dostarczającą standardowo towary sprzedawane w Sklepie.

IV. POTWIERDZENIE INFORMACJI PRZEZ WYDAWNICTWO:
1. Wydawnictwo najpóźniej w momencie dostarczenia Państwu zamówionych w Sklepie książek lub innych towarów potwierdzi Państwu poniższe informacje dotyczące:
1. Głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
2. Swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany.
3. Adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą.
4. Adresu, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.
5. Łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów.
6. Sposobu i terminu zapłaty.
7. Sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji.
8. Sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie, a także wzoru formularza odstąpienia od umowy.
8. Kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument.
9. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 2014 roku o prawach konsumenta lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
10. Obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad.
11. Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony.
12. Mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć.
13. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
2. Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w III.8.

V. KOSZTY WYSYŁKI.
1. W przypadku dostawy na terenie Polski:
a) Ponoszone przez Państwa koszty wysyłki firmą Poczta Polska są niezależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie Wydawnictwa po kliknięciu w link „Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia.

2. Dostawa poza granicami Polski:
Wydawnictwo obecnie nie realizuje zamówień zagranicznych.

VI. TERMINY DOSTAWY.

1. Książki i inne towary dostarczane są przez firmę wykonującą transport produktów zgodnie z wybraną przez Państwa usługą.

2. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień pracujący, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez firmę wykonującą transport produktów.

4. Zamówione przez Państwa w Sklepie oferowane książki lub inne towary mogą być dostarczone Państwu w inny, wskazany przez Państwa sposób, po uzgodnieniu odpowiednich warunków takiej dostawy, w terminie odpowiadającym wybranemu sposobowi takiej dostawy.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Zgodnie z art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru, a więc od dnia objęcia książki lub innego towaru w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwo osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wydawnictwo niezwłocznie potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila.
W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres:
Wydawnictwo Trzecia Strona 03-978 Warszawa ul. Ateńska 6/93

2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Państwo ponosicie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom w wypadku umów:

5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VII.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem dostarczenia Państwu rzeczy (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub za Państwa zgodą przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono