Informacja dla autorów

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Trzecia Strona posiada status wydawnictwa publikującego recenzowane monografie naukowe poziomu I. Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 56200.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawca podejmuje wszelkie starania, aby prace przez niego publikowane spełniały najwyższe wymogi etyczne w nauce, a w szczególności nie spełniały nagannych praktyk określanych jako ghostwriting, guest authorship oraz plagiatu. W umowie z autorem wydawca żąda stosownych oświadczeń o braku wad prawnych przekazanego tekstu. Wydawca ma prawo skontrolować maszynopis stosownymi programami antyplagiatowymi. Publikacje muszą spełniać wymogi rzetelności, najlepszej wiedzy autorów oraz jawności informacji o źródłach przyczyniających się do powstania publikacji.

Wszelkie wykryte przypadki nieetycznego zachowania się autorów będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich osób i organów. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania osobistych oraz majątkowych praw autorskich autorów, ich równego traktowania, dbania o ich dobre imię, a także zapewnienia publikacji najwyższej jakości edytorskiej, jej dostępności w kraju i za granicą oraz promocji.

Wydawnictwo przyjmuje do wydania szczególnie monografie naukowe, habilitacje, rozprawy doktorskie, raporty z badań oraz atlasy. Gotowe maszynopisy propozycji wydawniczych prosimy przesyłać na adres e-mail: wydawnictwo@trzeciastrona.pl

Etapy procedury wydawniczej:

 1. Wszystkie zgłoszone propozycje o charakterze naukowym podlegają wewnętrznej opinii wydawnictwa. Po przyjęciu kierowane są do zaopiniowania przez zewnętrznego, niezależnego recenzenta naukowego. Szczegółowe zasady recenzowania publikacji naukowej znajdują się tutaj.
 2. Pozytywne recenzje są warunkiem podpisania z autorem umowy wydawniczej i skierowania publikacji do wydania.
 3. Autor zapoznaje się z uwagami recenzentów i nanosi stosowne poprawki.
 4. Etap produkcyjny książki:
  a) opracowanie redakcyjne tekstu;
  b) korekta tekstu;
  c) projekt graficzny książki i jej okładki;
  d) skład i łamanie;
  e) korekta autorska tekstu;
  f) druga korekta wydawnicza tekstu;
  g) usunięcie przez wydawcę zauważonych błędów merytorycznych i edytorskich;
  h) druk książki.

Zapraszamy do współpracy!